Current Members

Principal Investigator

Lab
Manager

Research
Scientist

Clinical
Fellow

Yao Xu
UMICH Logo
Qi Wu
Dan McDougle

Postdocs

Youngseok Cho
Yujin Kim
Cheng Xu
Jie Zhang

Ph.D. Students

Omar Abed
Julia Crowther
Amani Djouadi
April Kim
Swetha Kodamasimham
May Phoo
UMICH Logo
Fang Xie
Jin Xu
Xingwu Zhou

M.S. Students

UMICH Logo
Lingwei Lyu
Ziye Wan

B.S. Students

UMICH Logo
Katherine Dong
Clara Huang
Anna Ji
UMICH Logo
Alicja Krasowska